Central Laboratory
052 / 647 337

Choose a language:

Обща информация:

Изследването представлява скрининг и включва поредица от тестовете, които дават информация за наличието или липсата на антитела, насочени към еритроцитните антигени.


Тази информация включва:

  • наличие на автоеритроантитела, фиксирани върху еритроцитите ( насочени срещу антигени на собствените еритроцити) при автоимунни хемолитични анемии и други автоимунни заболявания;
  • наличие на свободни в серума автоеритроантитела ( насочени срещу антигени на собствените еритроцити) при автоимунни хемолитични анемии и други автоимунни заболявания ;
  • наличие на алоеритроантитела ( насочени срещу антигени на чужди еритроцити) при алоимунизация в резултат на предшестващ антигенен стимул- бременност, аборт, кръвопреливане;

Използваните методи се базират на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология.

Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела, директно насочени към антиген, съдържащ се върху еритроцитната мембрана.

В скрининга са включени следните тестовете:

  • аглутинационен и ензимен тест в авто- и ало- система;
  • индиректен антиглобулинов метод- индиректен тест на Coombs (ало- система) ;
  • директен тест на Coombs ( авто- система) с полиспецифичен антиглобулинов серум ;

Скринингът за еритроантитела е подходящ при всички бременни жени, без оглед на тяхната АВО и Rh(D) кръвногрупова принадлежност; при пациенти, на които предстои кръвопреливане; при политрансфузирани пациенти – при таласемия, хемофилия и др; при болни с хемолитични анемии; доброкачествени и злокачествени хемопатии; при всички случаи на неясен анемичен синдром и др.;

*При бременни жени (не само при Rh отрицателните) скрининг за еритроантитела се извършва в 3-ти, 6-ти и 9-ти лунарен месец.
*При пациенти, които са на хемотрансфузии, скринингът за антитела се извършва всеки месец.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Антиеритроцитни авто- и ало-антитела, Auto- and alloantibodies RBCs

Our laboratories

Follow us