Централна лаборатория
052 / 647 337

13.70 лв

Обща информация:

Серологична диагностика за антитела от клас Иг Г (Borrelia burgdorferi IgG) към причинителя на Лаймска борелиоза. Тяхната синтеза започва на 2-3 месец от инфектирането и се задържа продължително време. Персистирането на високи нива е в пряка зависимост бот продължителността и и разпространението в тялото на причинителя.Тестът е от важно значение в случаите на Лайм артрит,хроничен атрофичен акродерматит ,невроборелиоза, тъй като тези антитела се задържат дълго време и в сигнификантен титър, за разлика от Borrelia burgdorferi IgM , които намаляват с времето. Този клас специфични антитела са важни и в случаите на Лайм кардит, както и динамиката им по време на лечение (очаква се спад ). Важно уточнение е, че в случаите на невроборелиоза антитела се доказват основно в ликвора, а не в серума.

Лаймската борелиоза е инфекциозно заболяване , което се причинява от спираловидните бактерии от комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato и се предава при ухапване от заразен кърлеж. Лаймската болест е многосистемно заболяване, при което се засягат главно кожата, ставите, нервната система и сърцето и в по-малка степен очите, бъбреците и черния дроб.
Заболяването се счита за най-честата инфекция, предавана с членестоноги в умерения климатичен пояс на Северното полукълбо. Случаи се доказват в Европа, Азия , Сащ и Канада.
В Европа (вкл.България) главен преносител на Borrelia burgdorferi са кърлежите от вида Ixodes ricin us. Гостоприемници за кърлежите са гризачи, както и едри бозайници като овце, коне, крави. Друго условие е и наличието на подходяща растителност-гористи масиви, висока влажност. За България те показват два пика на максимална активност-един през пролетта и втори , по-малък през есента.
В развитието на болестта могат да се набележат три стадия:
-ранна локализирана инфекция
-ранна дисеминирана(разпространена)
-късна Лаймска борелиоза


Важно за първия стадии е развитието около мястото на ухапване типичната еритема мигранс (зачервяване на кожата с овална форма 30-50 см). Появява се между 10-15 дни след ухапването.Възможни са леки грипоподобни симптоми,стрелкащи болки по хода на нервите , болки в ставите и мускулите ,преходни нарушения в сърдечната дейност.
През стадия на ранна дисеминирана Лаймска болест причинителят се разпространява по кръвен и лимфен път. Седмици или месеци след началото си болестта се изявява с множество лезии(обрив), с артрит, ендо-или миокардит, неврити, менингит, енцефалит.
Месеци и дори години след първоначално заразяване и липса на адекватно лечение се развива третият стадий на болестта -късната Лаймска борелиоза. Острият артрит хронифицира и довежда до тежка анкилоза на ставата. Развива се типична за болестта лезия-хроничен акродерматит прогресиращ до кожна склероза и атрофия. Засяга се нервната система и прогресира до хронична енцефалопатия като резултат от хроничен менингоенцефалит.
Клиничният преглед, своевременната диагностика и лечение са важни за стопиране на инфекцията в начален стадий.
Етиологичното лечение включва антибиотичен курс, който в началото води до пълно оздравяване на пациента. Оставена без лечение, болестта показва спонтанно обратно развитие , но крие опасност от персистиране на причинителя и прогресиране на болестта .
При лабораторно доказване на причинителя антибиотичното лечение е задължително!
При една трета от пациентите отсъства анамнеза за ухапване от кърлеж , но се установява еритема!
При две трети от пациентите с хронични форми (артрит, неврит ) също не съобщават за ухапване в миналото!
Поради тази причина лабораторната диагностика е от съществено значение!

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Лаймска болест (Lyme disease) IgG

 

 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:30

Monday-Friday 7:30 am- 6:30 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна за КОВИД19:

Register and manipulation office for Covid-19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am-5:30 pm

Събота:  7:30 - 15:00

Saturday 7:30 am- 3:00 pm

Неделя:  7:30 - 15:00

Sunday   7:30 am- 3:00 pm

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled