Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

15.00 лв

Обща информация:


Директен антиглобулинов тест (DAT или директен тест на Coombs, директнен тест на Кумбс) се използва за доказване на антитела, фиксирани върху мембраната на червените кръвни клетки- еритроцитите.

Тестът се използва в диагностиката на автоимунни хемолитични анемии, хемолитична болест на новороденото (ХБН), реакции след преливане на кръв (посттрансфузионни реакция).


Сенсибилизираните in vivo (в организма) еритроцити с антитела от клас IgG и/или С(комплемент) се аглутинират от поливалентен античовешки антиглобулинов серум (ПАГС).
Използваните методи се базират на принципа на аглутинацията - колонна хемаглутинационна технология. Отчитането на резултата се извършва по четиристепенна скала като степен на аглутинация.
Наличието на аглутинация показва, че изследваните еритроцити са сенсибилизирани с антитела от клас IgG и/или С (комплемент).

Наличие на антитела, насочени към антигените на собствените еритроцити се наблюдава при:

  • други автоимунни заболявания, като системен лупус еритематодес и др.
  • злокачествени заболявания- лимфом, хронична лимфоцитна левкемия и др.
  • инфекции- микоплазмена пневмония, мононуклеоза и др.
  • в резултат на прилагането на някои лекарства, като пеницилин и др.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

Автоеритроантитела, директен тест на Coombs

Нашите лаборатории

Последвайте ни