Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

25.00 лв

Обща информация:

Серологично изследване за доказване на ранна инфекция с борелия . Този клас антитела (Borrelia burgdorferi IgM ) се установяват след втората седмица от изявата на еритема мигранс(пикови стойности от трета седмица). Важно е, че отрицателният еднократен резултат не отхвърля диагнозата и трябва да бъдат вземани предвид анамнезата, клиничната симптоматика, както и при доказана борелия в отстранения от пациента кърлеж. Препоръчително е и проследяване на антителата(в допълнение и Borrelia burgdorferi IgG) след първоначалния преглед и 3-6 седмици по-късно. Ранното приложение на антибиотици подтиска образуването на антитела.
Серологична диагностика за антитела от клас Иг Г (Borrelia burgdorferi IgG) към причинителя на Лаймска борелиоза.Тяхната синтеза започва на 2-3 месец от инфектирането и се задържа продължително време. Персистирането на високи нива е в пряка зависимост бот продължителността и и разпространението в тялото на причинителя. Тестът е от важно значение в случаите на Лайм артрит,хроничен атрофичен акродерматит ,невроборелиоза, тъй като тези антитела се задържат дълго време и в сигнификантен титър, за разлика от Borrelia burgdorferi IgM , които намаляват с времето. Този клас специфични антитела са важни и в случаите на Лайм кардит, както и динамиката им по време на лечение(очаква се спад ). Важно уточнение е , че в случаите на невроборелиоза антитела се доказват основно в ликвора , а не в серума.

Лаймската борелиоза е инфекциозно заболяване , което се причинява от спираловидните бактерии от комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato и се предава при ухапване от заразен кърлеж. Лаймската болест е многосистемно заболяване, при което се засягат главно кожата, ставите, нервната система и сърцето и в по-малка степен очите, бъбреците и черния дроб.
Заболяването се счита за най-честата инфекция, предавана с членестоноги в умерения климатичен пояс на Северното полукълбо. Случаи се доказват в Европа, Азия , Сащ и Канада.
В Европа (вкл.България) главен преносител на Borrelia burgdorferi са кърлежите от вида Ixodes ricin us. Гостоприемници за кърлежите са гризачи, както и едри бозайници като овце, коне, крави. Друго условие е и наличието на подходяща растителност-гористи масиви, висока влажност. За България те показват два пика на максимална активност-един през пролетта и втори , по-малък през есента.
В развитието на болестта могат да се набележат три стадия:
-ранна локализирана инфекция
-ранна дисеминирана(разпространена)
-късна Лаймска борелиоза


Важно за първия стадии е развитието около мястото на ухапване типичната еритема мигранс (зачервяване на кожата с овална форма 30-50 см). Появява се между 10-15 дни след ухапването. Възможни са леки грипоподобни симптоми,стрелкащи болки по хода на нервите, болки в ставите и мускулите , преходни нарушения в сърдечната дейност.
През стадия на ранна дисеминирана Лаймска болест причинителят се разпространява по кръвен и лимфен път .Седмици или месеци след началото си болестта се изявява с множество лезии(обрив), с артрит, ендо-или миокардит, неврити, менингит, енцефалит.
Месеци и дори години след първоначално заразяване и липса на адекватно лечение се развива третият стадий на болестта -късната Лаймска борелиоза. Острият артрит хронифицира и довежда до тежка анкилоза на ставата. Развива се типична за болестта лезия-хроничен акродерматит прогресиращ до кожна склероза и атрофия. Засяга се нервната система и прогресира до хронична енцефалопатия като резултат от хроничен менингоенцефалит.
Клиничният преглед, своевременната диагностика и лечение са важни за стопиране на инфекцията в начален стадий.
Етиологичното лечение включва антибиотичен курс, който в началото води до пълно оздравяване на пациента. Оставена без лечение, болестта показва спонтанно обратно развитие , но крие опасност от персистиране на причинителя и прогресиране на болестта.
При лабораторно доказване на причинителя антибиотичното лечение е задължително!
При една трета от пациентите отсъства анамнеза за ухапване от кърлеж , но се установява еритема!
При две трети от пациентите с хронични форми (артрит, неврит ) също не съобщават за ухапване в миналото!
Поради тази причина лабораторната диагностика е от съществено значение!

Пробовземане:

Венозна кръв

Ключови думи:

Лаймска болест (Lyme disease) IgM + IgG

 

Нашите лаборатории

Лаборатория и централна манипулационна:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Последвайте ни