Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

12.70 лв

Обща информация:


Изледването HIV Ag/Ab Combo assay представлява количествена хемилуминисцентна детекция на антиген и антитела срещу вируса на придобитата имунна недостатъчност.Тестът едновременно отчита р24 антиген и антитела към HIV type 1 (HIV-1 group M and group O) and/or type 2 (HIV-2)
HIV Ag/Ab Combo assay се използва в диагностиката на остра инфекция с вируса, при подготовка на документи , всички останали случаи на съмнение на HIV инфекция. Тестът е подходящ за детекция и при деца и бременни жени, със съмнение за СПИН(AIDS). Тестът е комбиниран, последно поколение, но не може да даде информация кой от компонентите е дал положителен резултат. За по-нататъшна диагностика пациентите трябва да се насочат към Национална Референтна Лаборатория по СПИН.
Филогенетични анализи класифицират HIV type 1 в няколко групи М(major), N(non-M, non-O), O(outlier), и P група . HIV-1 група М се състои от генетични субтипове (A-D, F-H , J , K) и циркулиращи рекомбинантни форми(CRFs). Вирусите от група М са разпространени по света и причиняват глобалната СПИН пандемия. Все пак географската дистрибуция и регионалната заболеваемост варират. HIV type 1 субтип В доминира в Европа, Северна Америка, Австралия и Япония. По тази причина те са включени в теста за детекция.
HIV type 2 (HIV-2) е близък до HIV-1 в структурно, генетично, клетъчен и тъканен тропизъм, in vitro цитопатологично отношение. Те не се различават съществено и в начините на предаване (сексуален, кръвен, пре- и перинатално), както и в способността си за предизвикване на СПИН. HIV-2 е ендемична в Западна Африка, по-рядко в Северна Америка и Европа.
Рано след инфекция с HIV, но преди сероконверсия, HIV core protein, p24 antigen (антиген) може да бъде идентифициран при пациентите. HIV Ag/Ab Combo използва anti HIV-1 p24 антитела като реагенти за идентифициране HIV-1 p24 антиген , като по този начин намалява прозоръчния период и подобрява ранната детекция на ХИВ инфекция. Ключовият имуногенен протеин за серодетекция е вирусен трансмембранен протеин ( viral transmembrane protein; TMP). Антитела срещу ТМР са основните, които се появяват първи през периода на сероконверсия of HIV- инфектирани индивиди и остават предоминиращи през асимптомните и симптоматични етапи на HIV инфекция. ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo устаноявава антитела към HIV-1 група M и O, и HIV-2 чрез пет рекомбинантни протеини и два синтетични пептида произхождащи от нативна TMP последователност на HIV-1 групи M и O, и HIV-2.
*Внимание:
позитивен резултат изисква потвържение по друга методика, тестът е неподходящ при новородени от майки със СПИН(предаване на антитела от майка към плода) до 18 месечна възраст, неподходящ при скрининг на кръвни продукти за донорство.

Пробовземане:


Венозна кръв

Ключови думи:

 СПИН, HIV Ag/Ab Combo

Нашите лаборатории

Лаборатория и централна манипулационна:

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30
Събота: 08:00 - 12:00

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

052 / 373 353

Манипулационна:

гр. Варна,
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Работно време:

Понеделник - Петък:
07:30 - 18:30

Последвайте ни