Prices

Цените са актуални към 11.06.2014 г.

   Product  Price
   Вземане кръв за изследване  2.00 лв
  Вземане кръв в дома с транспорт на пациента 5.00 лв
  Вземане кръв в дома на пациента 10.00 лв
  Кръвно захарен профил в дома на пациента 15.00 лв
   СУЕ (РУЕ)  1.30 лв
   Ретикулоцити лазерно  5.90 лв
  Феритин 19.70 лв
  Трансферин 19.70 лв
  Таласемия (HbA2 + HbF) 21.90 лв
  ПКК 22 с автоматично ДКК 4.50 лв
  ДКК микроскопски 3.50 лв
  Оцветяване плочка за ДКК 1.50 лв
  Морфология на RBC 2.50 лв
  ПКК-22 показателя +СУЕ 5.30 лв
  ПКК-22 показателя + Ретикулоцити лазерно 9.50 лв
  ПКК 22 + Морфология на еритроцитите + Ретикулоцити лазерно 11.50 лв
  Гликиран Хемоглобин (HbA1c) 10.50 лв
  Окултни кръвоизливи 7.50 лв
  Глюкозотолерантен тест 4.70 лв
  Глюкоза 3-кратен профил 4.70 лв
  Обременяване с 3кратно определяне на инсулин и кръвна захар 38.80 лв
  Глюкоза 1.80 лв
  Гама - GT 2.00 лв
  АсАТ (GOT) 2.00 лв
  АлАТ (GPT) 2.00 лв
  АсАТ (GOT) + АлАТ (GPT) 3.00 лв
  Чернодробни ензими 4.60 лв
  Общ белтък 2.00 лв
  Албумин 2.00 лв
  Oбщ белтък + Албумин  3.00 лв
  Урея 2.00 лв
  Креатинин 2.00 лв
  Урея + Креатинин  3.00 лв 
  Пикочна киселина 2.00 лв
  Билирубин - общ 2.00 лв
  Билирубин - директен 2.00 лв
  Билирубин индиректен 2.00 лв
  Билирубин общ + директен 3.00 лв 
  Холестерол - общ 2.00 лв
  Триглицериди 2.00 лв
  Холестерол - HDL 2.50 лв
  Холестерол - LDL 2.00 лв
  Холестерол профил пълно 6.90 лв
  Алкална фосфатаза 2.00 лв
  Креатин фосфо киназа (CPK) 3.50 лв
  Креатин фосфо киназа (MB-фракция) 5.00 лв
  LDH 3.50 лв
  LDH1 (HBDH) 3.50 лв
  Алфа - амилаза 2.80 лв
  Амилаза в урина 2.80 лв
  Липаза 3.50 лв
  Холинестераза 3.50 лв
  Желязо (Fe) 2.50 лв
  Тотален ЖСК 3.50 лв 
  Желязо + Тотален ЖСК 5.90 лв
  Креатининов клирънс  4.60 лв 
  Калий, натрий, хлориди 5.90 лв
  Калций (Са) 2.00 лв
  Фосфор (Р) 2.00 лв
  Магнезий (Mg) 3.00 лв
  Цинк (Zn) 49.50 лв
  Мед (Cu) 47.00 лв
  Литий (Li) 17.00 лв
  Протромбиново време вен.кръв 2.80 лв
  Протромбиново време кап.кръв 2.80 лв
  Време на кървене 1.00 лв
  Време на съсирване 1.00 лв
  Фибриноген 3.30 лв
  аРТТ (ККВ) 3.30 лв
  Протеин C 29.00 лв
  Протеин S 37.00 лв
  Антитромбин III 25.00 лв
  Фактор V 58.00 лв
  Фактор VII 100.00 лв
  Фактор на фон Вилебранд 75.00 лв
  Фактор XIII 80.00 лв
  Микроалбуминурия 8.90 лв
  Урина общо изследване 2.50 лв
  Проба на Зимницки 8.00 лв
  Белтък в диуреза 3.00 лв
  Амилаза в урина 2.80 лв
  Пикочна киселина в урина  2.80 лв 
  Урея в урина  2.80 лв 
  Креатинин в урина/24ч. 2.50 лв
  Глюкоза в диуреза 3.00 лв
  Магнезий в урина 3.00 лв
  Съотношение протеин/креатинин 6.00 лв
  Алдостерон  26.00 лв 
  B-type natriuretic peptide(BNP)  70.00 лв 
  Тропонин I ADV 22.00 лв 
  TRAK  21.90 лв 
  C-пептид  15.90 лв 
  Инсулин  13.90 лв 
  Тиреоглобулин  19.50 лв 
  Паратхормон (PTH) 19.50 лв
  FT 3 12.50 лв
  FT 4 11.50 лв
  TSH 11.00 лв
  FT4+TSH 20.50 лв
  FT3+FT4+TSH 30.80 лв
  Anti TG - Elecsys 17.70 лв
  Anti TPO - Elecsys 17.70 лв
  Anti TG +Anti TPO - Elecsys 29.00 лв
  LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testosteron 55.00 лв
  Prolactin 12.50 лв
  LH 12.50 лв
  FSH 12.50 лв
  Estradiol 12.50 лв
  Progesteron 13.90 лв
  17 - OH progesteron 18.90 лв
  Testosteron 13.90 лв
  Free Testosteron 29.90 лв
  Човешки Хормон Гонадотропин 14.80 лв
  SHBG 19.30 лв
  DHEA-S 16.90 лв
  Андростендион 18.90 лв
  Кортизолов профил 25.80 лв
  Cortizol сутрин 14.60 лв
  Cortizol вечер 14.60 лв
  Свобoден кортизол в урината 14.90 лв
  Катехоламини (урина) 82.00 лв
  Ренин в плазма 39.50 лв
  Метанефрин 79.00 лв
  Метанефрин (урина) 82.00 лв
  Норметанефрин 79.00 лв
  Норметанефрин (урина) 82.00 лв
  Хромогранин A 76.00 лв
  ACTH 22.90 лв
  Соматотропен хормон 17.70 лв
  Глутаматдекарбоксилаза (GAD) 49.00 лв
  Анти GAD65 антитела количествен 50.00 лв
  ICA - islet-cell-ab (anti IA-2) 49.00 лв
  Инсулинови антитела 49.00 лв
  IGF-1 98.00 лв
  IGFBP-3 98.00 лв
  Антиовариални антитела 35.00 лв
  Инхибин Б 35.00 лв
  Антимюлеров хормон (AMH/MIS) 35.00 лв
  HOMA index 17.70 лв
  PSA 13.90 лв
   Free PSA 15.90 лв
  AFP 14.90 лв
  CEA 14.90 лв
  CA-19-9 XR 14.90 лв
  CA 15-3 14.90 лв
  CA125 14.90 лв
  HE 4 65.70 лв
  ROMA index 82.00 лв
  SCC  35.00 лв 
  Cyfra 21-1 18.00 лв 
  CA-50 87.00 лв
  Неврон специфична енолаза  19.90 лв 
  Бета 2 Микроглобулин  21.00 лв 
  CA 72-4 22.00 лв
  S 100 протеин 80.00 лв
  C-реактивен протеин - High sensitivity 6.90 лв
  Антистрептолизинов титър (AST) 4.50 лв
  Анти-CCP 14.70 лв
  Ревма фактор (количествен) 4.50 лв
  02.10 WAALER Ros /RF/ ( Хемаглутинация) 4.50 лв
  Криоглобулини 7.50 лв
  IgE total 14.50 лв
  Anti-NA 22.50 лв
  Анти-ДНК антитела 18.50 лв
  A-ds DNA 18.00 лв
   Anti AMA-M2 (aнти-митохондриални антитела) 25.00 лв
  Анти-гладкомускулни антитела 25.00 лв
  Анти-гастропариетални антитела 19.60 лв
  Антинуклеарни антитела - скрининг 14.90 лв
  Анти Sm 16.90 лв
  Анти RNP (рибонуклеопротеин) 16.00 лв
  Scl-70 16.00 лв
  ANA 1 53.00 лв
  ANA 2 53.00 лв
  Протеинограма 14.00 лв
  Церулоплазмин 20.50 лв
  Хаптоглобин 18.50 лв
  С 3 комплемент 8.90 лв
  С 4 комплемент 8.90 лв
  Анти-неутрофилни цитоплазматични антитела 30.00 лв
  C-ANKA ( MPO ) 11.00 лв
  P-ANKA ( PR3 ) 11.00 лв
  Алфа 1 - антитрипсин 45.00 лв
  Алфа 1 - гликопротеин 18.50 лв
  Алфа 2 - макроглобулин 18.50 лв
  Антифосфолипидни (кардиолипин) антитела IgM 14.90 лв
  Антифосфолипидни (кардиолипин) антитела IgG 14.90 лв
  Антифосфолипидни (кардиолипини) антитела IgM + IgG 25.00 лв
  HLA - B27 ген 70.00 лв
  Бета- 2 - гликопротеин IgM 14.90 лв
  Бета - 2 - гликопротеин IgG 14.90 лв
  Бета- 2 - гликопротеин IgM + IgG 25.00 лв
  Lupus Anticoagulant 29.00 лв
  Антиспермални антитела 21.50 лв
  Ig G 6.90 лв
  Ig A 6.90 лв
  Ig M 6.90 лв
  IgA - 1 72.00 лв
  IgA - 2 72.00 лв
  IgA - ab 40.00 лв
  Acetylcholin - Rez. - AB 120.00 лв
  Titin ab (MGT-30) 38.00 лв
  Muscle thyrosin-kinase AB (MuSK ab) 39.00 лв
  Immunoglobulin G-4 78.00 лв
  Yo-antibody 40.00 лв
  АЛКМ 25.00 lw
  Syphilis (Wass) - RPR, TPHA 4.80 лв
  СПИН (HIV 1/2gO) 12.70 лв
  Хепатит - А- IgG и IgM (HAVAB2) 14.90 лв
  Хепатит А- анти HAV Ig M 14.90 лв
  anti HAV total (anti HAV IgG) 22.00 лв
  Хепатит B- HBsAg 10.90 лв
  Anti HBs 13.90 лв
  Anti cor Ig M (HBc IgM) 14.90 лв
  Anti HBc - Total (CORE) 18.00 ля
  Anti - HBc II 18.00 лв
  Хепатит Е (anti-HEV IgM) 17.30 лв
  HBe Ag 2.0 14.90 лв
  анти HBe 2.0 14.90 лв
  Хепатит C- анти-HCV 3gen 14.90 лв
  Хепатит D virus 20.00 лв
  Токсоплазмоза IgM+IgG 23.90 лв
  Токсоплазмоза IgM 15.90 лв
  Токсоплазмоза IgG 15.90 лв
  Инфекциозна мононуклеоза+ ПКК 22 ПОК. + ДКК 9.70 лв
  02.10 Paul Bunnell /инфекциозна мононуклеоза/ 7.70 лв
  Епщайн- Бар вирус Ig M 16.50 лв
  Епщайн-Бар вирус Ig G 13.70 лв
  Епщайн-Бар вирус Ig G + Ig M 25.00 лв
  Helicobacter Pylori - количествен луминисцентен 13.70 лв
  Helicobacter Pylori-фекален тест 17.70 лв
  Chlamidia Trach. IgA+ IgG 19.50 лв
  Хламидия Trach. - Ig M и Ig G aнтитела ELISA 19.50 лв
  Хламидия Trach. - Ig A антитела ЕLISA 13.70 лв
  Хламидия Trach. - Ig G антитела ELISA 13.70 лв
  Хламидия Trach. - Ig M антитела ELISA 13.70 лв
  Хламидия-сух тест-Ag 9.50 лв
  Chlamidia Pneumonie Ig M ELISA 30.00 лв
  HBV - ДНК количествен 200.00 лв
  HCV - PHK количествено 200.00 лв
  HCV PHK - качествено 150.00 лв
  Определяне на HCV генотип 250.00 лв
  Цитомегаловирус (IgG+IgM) 23.90 лв
  CMV IgM (Цитомегаловирус) 15.70 лв
  CMV IgG (Цитомегаловирус) 15.70 лв
  Лаймска болест IgM + IgG 25.00 лв
  Лаймска болест IgG 13.70 лв
  Лаймска болест IgM 16.50 лв
  Рубеола IgM+IgG 23.90 лв
  Рубеола Ig M 14.90 лв
  Рубеола Ig G 14.90 лв
  Херпес Зостер (IgG +IgM) 25.00 лв
  Херпес-Зостер Ig G 13.70 лв
  Херпес-Зостер Ig M 16.50 лв
  Морбили IgM антитела 17.00 лв
  Херпес Симплекс тип 1 Ig M+ Ig G 26.00 лв
  Херпес Симплекс тип 1 Ig M 15.80 лв
  Херпес Симплекс тип 1 Ig G 15.90 лв
  Херпес Симплекс тип 2 Ig M+Ig G 26.00 лв
  Херпес Симплекс тип 2 Ig М 15.90 лв
  Херпес Симплекс тип 2 Ig G 15.90 лв
  Херпес Симплекс тип 1/2 IgM + IgG 44.50 лв
  Anti-Yersinia IgA 13.70 лв
  Anti-Yersinia IgG 13.70 лв
  Anti-Yersinia IgA + IgG 22.00 лв
  Гонорея 9.50 лв
  Фецес трикратно 18.50 лв
  Здравна книжка 17.70 лв
  Чревно носителство 7.70 лв
  Фецес диагностичен 9.50 лв
  Урина еднократно 7.70 лв
  Урина двукратно 12.80 лв
  Урина трикратно 18.80 лв
  Микробиологично изсл. Yersinia enterocolitica 9.50 лв
  Гърлен секрет 9.50 лв
  Носен секрет 9.50 лв
  Ушен секрет 9.50 лв
  Слъзен секрет 9.50 лв
  Храчка 9.50 лв
  Бронхоалвеоларен лаваж 9.50 лв
  Раневи секрет 9.50 лв
  Гной 9.50 лв
  Влагалищен секрет 9.50 лв
  Цервикален секрет 9.50 лв
  Еякулат 9.50 лв
  Уретрален секрет 9.50 лв
  Простатен секрет 9.50 лв
  Друг секрет 9.50 лв
  Култивиране на трихомони 9.80 лв
  Listeria - ab 27.00 лв
  Listeria (faeces) 27.00 лв
  Анаеробна флора 23.70 лв
  Хемокултура 12.50 лв
  Стандартна антибиограма 8.30 лв
  Разширена антибиограма 11.90 лв
  Антимикограма 13.00 лв
  Изследване за постъпване в здравно заведение 13.90 лв
  Ентеробиоза (скоч лента) 3.90 лв
  Изсл. на фекална проба(хелминти и чр. протозои) 11.00 лв
  Хелминти (тении, едри глисти) 9.90 лв
  Изследване на чревни протозои (ламблии) 4.50 лв
  Ехинококоза Ig G – ELISA 17.70 лв
  Трихинелоза Ig G – ELISA 17.70 лв
  Серумна конц. на Carbamazepin 18.00 лв
  Серумна конц. на Valproic acid 15.00 лв
  Серумна конц. на Digoxin 20.00 лв
  Среда за хемокултура 2.50 лв
  Лаборекспрес MAKC 30.80 лв
  Лаборекспрес СТАНДАРТ 19.90 лв
  Лаборекспрес ЛЕЙДИ 45.80 лв
  Лаборекспрес СПОКОЙСТВИЕ 46.60 лв
   Лаборекспрес Спокойствие 2 60.90 лв
  Лаборекспрес АБОРТ 14.90 лв
  Лаборекспрес БРЕМЕННОСТ- РЕГИСТРАЦИЯ 21.90 лв
  Лабоекспрес Бъбречна функция 8.50 лв
  Лаборекспрес КАРДИО 15.90 лв
  HIV, Wass, HBsAg,чревно носителство 39.90 лв
  HIV, Wass, HBsAg, HCV 42.50 лв
  Дезоксипиридинолин (DPD) 15.70 лв
  Цитонамазка 12.00 лв
  Биопсия за хистология 40.00 лв
  Следващо блокче за биопсия 18.00 лв
  Течна цитология 33.00 лв
  Оросомукoид 5.50 лв
  Хомоцистеин 32.00 лв
  Фолиева киселина 17.80 лв
  Витамин В12 Active (Holotranscobalamin) 24.90 лв
  Спермограма 12.50 лв
  Ванилбадемова киселина урина 85.00 лв
  QuantiFERON - TB Gold 100.00 лв
  Кръвна група и Rh 9.50 лв
  Определяне на слаб D антиген по индир. тест на Coombs 27.00 лв
  Изсл. на алоеритроантитела чрез дир. тест на Coombs 15.00 лв
  Изсл. за Алоеритроантитела при бременни 28.00 лв
  Титър на имунни анти-А и анти-В антит. от IgG 21.00 лв
  Аглутинационен тест 15.00 лв
  Ензимен тест 15.00 лв
  Индиректен Coombs тест 15.00 лв
  Панел Phadiatrop 32.70 лв
  Kуче (е5) 31.90 лв
  Котка (е1) 31.90 лв
  Яйце (белтък) (f1) 31.90 лв
  Мляко (f2) 31.90 лв
  Latex (k82) 31.90 лв
  Мляко (f2) 31.90 лв
  Казеин (f78) 31.90 лв
  Глутен (f79) 31.90 лв
  Пчела (i1) 33.00 лв
  Оса (i3) 33.00 лв
  Dermatophagoides farinae (d2) 31.90 лв
  Dermatophagoides pteronissnus (d1) 31.90 лв
  EX - 1-( Алергия-котка ) 31.90 лв
  ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионални причинители 49.70 лв
  ПАНЕЛ 2 (gx1) - Тревни полени 49.70 лв
  ПАНЕЛ 1(fx5) - Хранителна алергия 49.70 лв
  ПАНЕЛ INFANT Phadiatop 49.70 лв
  ПАНЕЛ 3(hx2)- Домашен прах 49.70 лв
  ПАНЕЛ 6 Хранителни алергени 200.00 лв
  ПАНЕЛ 7 Инхалаторе 200.00 лв
  ПАНЕЛ 9 Кръстосани алергии 200.00 лв
  Непоносимост към храни- Комплексно изследване към 46 храни 296.70 лв
  N-mid osteocalcin 20.00 лв
  Beta-Crosslaps serum 20.00 лв
  Vitamin D3 (25-OH) 35.00 лв
  Vitamin B1 70.00 лв
  Секреторен статус 35.00 лв
  Calcitonin 55.00 лв
  Osteocalcin 75.00 лв
  Erythropoetin 35.00 лв
  Gastrin 43.00 лв
  Iodine 145.00 лв
  Angiotensin converting enzyme 52.50 лв
  Lysozyme 41.00 лв
  Aquapurin 4 IgG antibodies 49.00 лв
  Calprotectin in stool 37.00 лв
  Clostridium difficile antigen 48.00 лв
  Serotonin (blood) 50.00 лв
  Serotonin (urine) 50.00 лв
  Serotonin IgG - ab 35.00 лв
  Serotonin IgM - ab 35.00 лв
  5-hydroxyindolacetic acid 49.00 лв
  Adrenaline (plasma) 81.00 лв
  Adrenaline (urine) 81.00 лв
  Noradrenaline (PL) 81.00 лв
  Noradrenaline (urine) 81.00 лв
  Methyl malonic acid 67.00 лв
  Dopamine (PL) 50.00 лв
  Dopamine (urine) 50.00 лв
  CP- ProAVP (Copeptin) 75.00 лв
  Anti-Striated muscle - ab 35.30 лв
  Vitamin D3 (1.25 OH 2) 59.00 лв
  Надбъбречни антитела (Болест на Адисон) 49.00 лв
  Хистамин 77.00 лв
  Витамин А 70.00 лв